Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności P215 (105KB,PDF)

Przedszkole nr 215 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://przedszkole215.waw.pl

Data pierwszej publikacji strony internetowej 2021-03-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony 2021-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  1. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  2. Na stronie są informacje przekazywane jedynie poprzez użycie pozycji lub formy.
  3. Nie wszystkie linki do dokumentów do pobrania mają informacje o jego formacie, rozmiarze i języku.
  4. Na stronie brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny rzeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
numer telefonu 22 664 16 01
e-mail:
k.nowak@eduwarszawa.pl
p215@eduwarszawa.pl

Adres do korepondencji:
Przedszkole nr 215
ul. Szwankowskiego 3
01-318 Warszawa

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz preferowany sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek Przedszkola nr 215 znajduje się przy ul. Szwankowskiego 3.

Dojście piesze od ulicy Lazurowej. Przejście dla pieszych na ul. Szwankowskiego nie posiada sygnalizacji świetlnej.
Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 500 m.
Przed placówką znajdują się dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Placówka
jest ogrodzona, na teren można wejść przez furtkę od ul. Szwankowskiego. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Wejście do Przedszkola nr 215 znajduje się na frontowej ścianie budynku od ul. Szwankowskiego. Do drzwi wejściowych prowadzą dwa stopnie schodów, wykonanych z terakoty zewnętrznej, przy których znajduje się podjazd, po
którym wjazd możliwy jest przy pomocy osoby towarzyszącej. Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe są przeszklone. Przejście do holu jest przez wiatrołap. Wejście zabezpieczone jest poprzez użycie karty zbliżeniowej. 

Tablica informacyjna znajduje się na parterze przedszkola, najważniejsze informacje są umieszczane również na drzwiach wejściowych.

Pomieszczenia na wyższych kondygnacjach nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, ponieważ przedszkole nie posiada windy osobowej, platformy.
Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.

Podmiot umożliwia wstęp do tego budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.