Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności P215 (105KB,PDF)

Przedszkole nr 215 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://przedszkole215.waw.pl

Data pierwszej publikacji strony internetowej 2021-03-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony 2024-01-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  1. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  2. Na stronie są informacje przekazywane jedynie poprzez użycie pozycji lub formy.
  3. Nie wszystkie linki do dokumentów do pobrania mają informacje o jego formacie, rozmiarze i języku.
  4. Na stronie brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
numer telefonu 22 664 16 01
e-mail:
k.nowak@eduwarszawa.pl
p215@eduwarszawa.pl

Adres do korespondencji:
Przedszkole nr 215
ul. Eugeniusza Szwankowskiego 3
01-318 Warszawa

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz preferowany sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek Przedszkola nr 215 znajduje się przy ul. Szwankowskiego 3.

Dojście piesze od ulicy Lazurowej. Przejście dla pieszych na ul. Szwankowskiego nie posiada sygnalizacji świetlnej.
Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 500 m.
Przed placówką znajdują się dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Opis skrócony obiektu:

Teren budynku ogrodzony, wejście furtką od ulicy Szwankowskiego. Dojście równe, bez nachylenia. Główne wejście na frontowej ścianie budynku. Do wejścia prowadzą dwa stopnie schodów z terakoty. Podjazd, wjazd z pomocą osoby towarzyszącej. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, przeszklone. Przejście do holu przez przedsionek. Wejście zamknięte domofon. Na wprost wejścia w holu znajduje się szatnia dzieci, w której pełni dyżur szatniarz, w celu udzielenia informacji prosi pracownika sekretariatu. W budynku nie ma windy.

Opis szczegółowy obiektu:

Pięciooddziałowe przedszkole jest placówką publiczną, samorządową położoną w Dzielnicy Bemowo. Mieści się w piętrowym budynku, przed którym znajduje się ogród. Przedszkole dysponuje przestronnymi, rozświetlonymi salami dydaktycznymi o powierzchni 326,60 m2. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w bezpieczne sprzęty dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.
Placówka posiada gabinet wielozmysłowego doświadczania świata i gabinety specjalistyczne przeznaczone do indywidualnej pracy terapeutyczno – korekcyjnej w zakresie terapii logopedycznej, psychologicznej oraz integracji sensorycznej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i objętych przesiewowym badaniem logopedycznym.
Do przedszkola przylega otoczony zielenią plac zabaw o powierzchni 2394 m2, wyposażony w bezpieczne i dostosowane do wieku dzieci urządzenia i zabawki zapewniające zróżnicowane formy ruchu i inspirujące do podejmowania swobodnych form aktywności.
Przedszkole prowadzi grupy ogólnodostępne i integracyjne dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. W przedszkolu zatrudnia się wykwalifikowaną kadrę. Pracownicy pedagogiczni: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny. Wsparcie w zakresie administracji i obsługi stanowią pracownicy niepedagogiczni.
Rozkład dnia w przedszkolu jest zróżnicowany i obejmuje: zabawy ruchowe i sprawnościowe, muzyczno-taneczne, integracyjno–ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, rozwijające logiczne myślenie, kształtujące umiejętność współdziałania i rozwijające kompetencje komunikacyjne, innowacje pedagogiczne, zajęcia sensomotoryczne, teatralne, profilaktyczne, grafomotoryczne, rozwijające aktywność twórczą zajęcia poznawczo – wychowawcze z wykorzystaniem metod: Dobrego Startu – wg. M. Bogdanowicz, Dziecięcej matematyki – wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, ruchu rozwijającego W. Sherborne.
Zajęcia dodatkowe: język angielski, Doświadczanie przez eksperymentowanie, Rytmika, Kreatywne gry i zabawy ruchowe.