Inspektor Ochrony Danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 215 w Warszawie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 215 (120 KB, PDF)

Informacja o przetwarzaniu Danych osobowych kandydatów do pracy w Przedszkolu nr 215 na stanowiska pedagogiczne i samorządowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w przedszkolu nr 215 w warszawie na stanowiska pedagogiczne i samorządowe (150KB, PDF)

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przedszkola nr 215 w Warszawie
Kamila Rudzińska
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).
3) Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Przedszkola nr 215 w Warszawie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY W PRZEDSZKOLU NR 215 W WARSZAWIE
NA STANOWISKA PEDAGOGICZNE I SAMORZĄDOWE

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO), informujemy:

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników.
 2. Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Przedszkole nr 215 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Szwankowskiego 3, 01-318 Warszawa. Kontakt do Inspektora ochrony danych iod.bemowo@edukompetencje.pl.
 3. Dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:
 1. art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1043 ze zm.);
 2. w przypadku kandydatów na pracowników pedagogicznych – dodatkowo Art. 9 – 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575);
 3. w przypadku kandydatów na pracowników samorządowych – dodatkowo Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282);
 4. w przypadku osób mających w trakcie zatrudnienia sprawować opiekę nad dziećmi – art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 z późn. zm.);

a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata.
 2. Dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc
  do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji – może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę.
 4. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym z przepisów prawa.
 5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych.
 6. Osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych.
 7. Wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Przedszkole nr 215 w Warszawie przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:
• funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom
oraz
• związanych z promocją Przedszkola – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Przedszkole nr 215 w Warszawie z siedzibą: ul. Szwankowskiego 3, 01-318 Warszawa
Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Przedszkole.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Przedszkole nr 215 w Warszawie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).
Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.
Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 215 W WARSZAWIE

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 215 w Warszawie, jest Przedszkole nr 215 w Warszawie
adres: ul. Szwankowskiego 3, 01-318 Warszawa
telefon: 22 664 16 01
mail: p215@eduwarszawa.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą
przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2) zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole nr 215 w Warszawie na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.

3) realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola nr 215 w Warszawie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola nr 215 w Warszawie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko
w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole nr 215 w Warszawie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

W związku z nauką w Przedszkolu nr 215 w Warszawie, Przedszkole może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

Lp.Kategoria danychPodstawa prawna
1.Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię
nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres
zamieszkania i zameldowania, itp.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U.
2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej – Dz.U. 2017
poz. 2159 ze zm.
2.Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka
(np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017
poz. 2159 ze zm.
3.Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr.
telefonów, adres poczty elektronicznej
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz.
59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4.Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych
przez Przedszkole.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz.
59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
5.Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka 2017 poz. 2198 ze zm.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
6.Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwojuUstawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz.
59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
7.Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniachUstawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz.
59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
8.Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację
monitoringu wizyjnego w siedzibie Przedszkola nr
215 w Warszawie w związku z zapewnieniem
bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę
art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. prawo oświatowe – Dz.U.
2017 poz. 59 ze zm.
9.Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego
wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych
uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Przedszkole
Zgoda wyrażona przez rodziców,
opiekunów prawnych
wychowanków

PRAWO DO SKARGI

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

PRAWO DOSTĘPU

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-8 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu nr 215 w Warszawie. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.