22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

CHRONIMY DZIECI

Telefony zaufania

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą (PDF, 559 KB)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Telefon zaufania 116 111

Fundacja ITAKA
Telefon zaufania 22 484 88 04

Rzecznika Praw Dziecka
Telefon zaufania 800 12 12 12

https://warszawa19115.pl/-/telefony-zaufania-przydatne-infolinie

Polityka ochrony dzieci

Dobre praktyki wychowawcze Janusza Korczaka

Prośba Twojego Dziecka:

 

 • Nie psuj mnie.
  Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam.
  To tylko próba sił z mojej strony.
 • Nie bój się stanowczości.
  Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
 • Nie bagatelizuj moich złych nawyków.
  Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 • Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem.
  To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
 • Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
  O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 • Nie chroń mnie przed konsekwencjami.
  Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem.
  To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 •  Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę.
  To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
 • Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości.
  Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 •  Nie zrzędź.
  W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia.
  Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 •  Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli.
  To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 •  Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości.
  Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 •  Nie bądź niekonsekwentny.
  To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
 •  Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami.
  Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 •  Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie.
  One po prostu są.
 • Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału.
  Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 • Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty.
  To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 • Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę.
  Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 • Nie bój się miłości. Nigdy.

PRZEDSZKOLE NR 215

POLITYKA OCHRONY DZIECI

Preambuła

Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić wychowankom Przedszkola Nr 215 w Warszawie harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw.

Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Pracownicy placówki, realizując te cele, działają zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym  prawem oraz  przepisami wewnętrznymi placówki.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Rozdział 1
Objaśnienie terminów

§1

1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).

4. Zgoda rodzica/opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców/opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami/opiekunami dziecka należy poinformować rodziców/opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

6. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu.

7. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

8. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora przedszkola w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu mogą wejść: psycholog, nauczycielki z grupy dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedze o krzywdzeniu dziecka.

Rozdział II

Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie bezpiecznych relacji

personel placówki – dziecko

§2

1. W przedszkolu obowiązują określone zasady postępowania z dzieckiem:

– pracownicy pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w zależności od potrzeb dziecka i uzgodnień z rodzicami.

– pomoc dzieciom uwzględnia ich umiejętności rozwojowe, możliwości wynikające z niepełnosprawności

–  dzieci znają zasady regulujące funkcjonowanie grupy –  kodeksy grupowe.

– pozytywne zachowania dzieci wzmacniane są poprzez nagradzanie: słowne (pochwała indywidualna, pochwała w obecności dzieci), nagroda rzeczowa, pochwała przekazana rodzicowi.

– w każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji zachowania. Konsekwencją nieodpowiedniego zachowania jest odsunięcie dziecka od zabawy na określony czas, zmiana aktywności, odebranie przywileju.

– niedopuszczalne są zachowania: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie itp.), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie itp.), zmuszanie, negowanie uczuć.

– bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka.

– pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

Rozdział III

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

§3

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci w godz. 6:45 – 8:15, a odbierają 12:50 – 13:00 lub 15:10 – 17:30. Ewentualne zmiany należy zgłaszać nauczycielowi grupy lub telefonicznie.

3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego/inną osobę upoważnioną pod opiekę nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica/opiekuna prawnego/osobę upoważnioną.

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci niezainfekowanych, czystych, ubranych w swobodny strój dziecięcy, a wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.

5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

6. Rodzice/ prawni opiekunowie upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dzieci   z przedszkola, które są zdolne zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

7. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione.

8. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby dziecko nie może być wydane.

9. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument wpisany w upoważnieniu i na prośbę nauczycielki/ pracownika obsługi/dyrektora okazać go.

10. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Rozdział IV

Procedura postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic (prawny opiekun), będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

§4

1. Nauczyciel/pracownik przedszkola nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

2. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

3. Nauczyciel lub dyrektor zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/prawnego opiekuna/inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

4. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

5. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

6. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa dziecka w Przedszkolu 215.

7. Sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu.

8. W przypadku gdy w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

Rozdział V

Procedura postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola

§5

 1. Dzieci powinny być odbierane najpóźniej z przedszkola do godziny 17:30.
 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców dziecka lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
 4. W przypadku, gdy nie można skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami/ osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem            w placówce do godz. 18:00.
 5. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka/osobami upoważnionymi do odbioru.
 6. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków.
 7. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
 8. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.     

 

Rozdział VI

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§6

1.    Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2.    W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się do dyrektora placówki oraz do nauczyciela pracującego w grupie do której uczęszcza dziecko, którzy podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

3.    Pracownicy przedszkola monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

Rozdział VII

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§7

W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji nauczycielowi grupy do której uczęszcza dziecko oraz dyrektorowi placówki.

§8

 1.  Dyrektor przedszkola wraz z nauczycielem grupy do której uczęszcza dziecko,  psychologiem i koordynatorem odpowiedzialnym  za Politykę Ochrony Dzieci wzywa rodziców/opiekunów dziecka i informuje ich o podejrzeniu.
 2. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci wraz z nauczycielem grupy do której uczęszcza dziecko, dyrektorem i psychologiem sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami.

§9

 1. W przypadkach wymagających interwencji dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, osoba odpowiedzialna za  Politykę ochrony dzieci.
 2. Zespół interwencyjny na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu sporządza plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

a) podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;

b) wsparcia, jakie placówka oferuje dziecku;

c) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 1. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny zaprasza rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia.

Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

                       

§10

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez psychologa rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 1. W przypadku niepowodzenia działań na etapie wewnętrznym przedszkola, dyrektor lub inna osoba uprawniona tj. nauczyciel prowadzący grupę, psycholog lub koordynator programu Chronimy Dzieci Przed Przemocą  informuje rodziców/opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji. W przypadku przemocy fizycznej lub psychicznej wobec dziecka lub podejrzenia, że dziecko jest świadkiem przemocy  w rodzinie wszczyna się procedurę „Niebieskiej Karty”, w przypadku zagrożenia dobra dziecka (np. zaniedbanie fizyczne, psychiczne, konflikty okołorozwodowe zagrażające dobru dziecka) składa się wniosek do sądu rodzinnego i opiekuńczego o wgląd w sytuację rodzinną. W przypadku podejrzenia przestępstwa na szkodę dziecka składa się zawiadomienie do policji lub prokuratury.                                                                            
 2. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.
 4. W przypadku negatywnego zachowania pracownika placówki względem dziecka (np. ośmieszanie, dyskryminowanie, przemoc fizyczna lub słowna, mobbing, nierówne traktowanie itp.) dyrektor w obecności nauczyciela prowadzącego grupę prowadzi osobne rozmowy z pracownikiem oraz dzieckiem i jego opiekunami. Ze spotkania jest sporządzany protokół ustaleń z pracownikiem. Dopuszcza się możliwość zastosowania środków dyscyplinujących np. upomnienie, nagana. W przypadku niepowodzenia działań na etapie wewnętrznym zostaje podjęte w stosunku do pracownika postępowanie dyscyplinarne. W przypadku przestępstwa na szkodę dziecka dyrektor placówki zawiadamia policję lub prokuraturę.

§11

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik     nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych posiadają informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje       z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział VIII

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§12

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe dzieci są zbierane, przechowywane, przetwarzane i udostępniane zgodnie  z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Przedszkola nr 215. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.
 4. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 5. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka       i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§13

Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§14

 1. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani  jego opiekunie.
 2. Pracownik przedszkola  w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 3. Pracownik placówki nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 4.  Pracownik instytucji nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów  o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 5. Pracownik placówki, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§15

 1.  W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 2. Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym poleca pracownikowi placówki przygotować wybrane pomieszczenia instytucji w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie placówki dzieci.

Rozdział IX

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§16

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§17

1.    Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2.    W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

3.    Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§18

1.    Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2.    Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.

Rozdział X

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 1. Dzieci na terenie przedszkola nie mają dostępu do Internetu.
 2. W  momencie wprowadzenia możliwości korzystania przez dzieci z Internetu na terenie przedszkola  zostaną podjęte działania  zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści,  które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych, mających na celu rozpoznawania zagrożeń w Internecie.
 4. Przedszkole przekazuje rodzicom informacje na temat zagrożeń dzieci w Internecie.

Rozdział XI

Monitoring stosowania Polityki

§19

1. Dyrektor placówki wyznacza Aurelię Łojewską, jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu.

2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.

3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników przedszkola, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.

5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi przedszkola.

6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola, wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola nowe brzmienie Polityki.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§20

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2. Ogłoszenie następuje w sposób przyjęty w placówce oświatowej.